Miniportal - akty prawne - BIP Miniportal
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-08-17 10:28:19 1289/2018 Zarządzenie Nr 1289/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
2 2018-08-17 09:37:40 XXXIV/21/2018 Uchwała Zarządu Nr XXXIV/21/2018 w sprawie przyjęcia informacji z realizacji budżetu Związku Gmin "Barcja" za I półrocze 2018 roku. Związek Gmin Barcja Zobacz
3 2018-08-16 13:30:15 1291/2018 Zarządzenie Nr 1291/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
4 2018-08-16 12:55:07 1290/2018 Zarządzenie Nr 1290/2018 Burmistrza Nidzicy z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla oceny ofert na stanowisko podinspektora ds. planowania przestrzennego Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
5 2018-08-14 15:14:34 56/2018 W sprawie: powołania komisji przetargowej do przygotowania I przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sorkwity oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Urząd Gminy Sorkwity Zobacz
6 2018-08-14 15:09:54 54/2018 W sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sorkwity oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Urząd Gminy Sorkwity Zobacz
7 2018-08-14 14:52:27 102/2018 W sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych. Urząd Gminy Piecki Zobacz
8 2018-08-14 12:25:30 XLIX/336/2018 w sprawie ustalenia wysokości dopłaty do odprowadzonych ścieków. Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
9 2018-08-14 12:25:30 XLIX/335/2018 w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Barciany Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
10 2018-08-14 12:25:30 XLIX/334/2018 w sprawie pozbawienia drzewa statusu pomnika przyrody na terenie gminy Barciany Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
11 2018-08-14 12:25:30 XLIX/333/2018 w sprawie określenia: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Barciany. Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
12 2018-08-14 12:25:30 XLIX/332/2018 w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
13 2018-08-14 12:25:30 XLIX/331/2018 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kętrzyńskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1713N Barciany – Mołtajny” Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
14 2018-08-14 12:25:30 XLIX/330/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Barciany na 2018 rok. Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
15 2018-08-14 12:25:30 XLIX/328/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Barciany na lata 2018-2031 Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
16 2018-08-14 11:50:11 XLVIII/328/2018 w sprawie: zmiany Uchwały XXXVI/259/2017 Rady Gminy Barciany z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o. o. z siedzibą w Barcianach zadania własnego Gminy Barciany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Barciany umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Barciany, Miasta i Gminy Bisztynek oraz Gminy Kętrzyn i Miasta Kętrzyn’’ w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II- Ochrona Środowiska, w tym Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, Typ projektu 2.2. którego źródłem finansowania jest Fundusz Spójności. Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
17 2018-08-14 11:50:11 XLVIII/2018 Protokół Sesji Rady Gminy Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
18 2018-08-14 11:28:48 XLVII/2018 Protokół Sesji Rady Gminy Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
19 2018-08-14 11:28:48 XLVI/2018 Protokół Sesji Rady Gminy Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
20 2018-08-14 11:28:48 XLVII/327/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Barciany za rok 2017 Urząd Gminy w Barcianach Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu