ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 22421
Data publikacji
2012-09-13 14:03:33
Numer
XXII/214/2012
Tytuł
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 22422
Data publikacji
2012-09-13 09:24:07
Numer
XXII/213/2012
Tytuł
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Iława. 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 22423
Data publikacji
2012-09-13 09:20:42
Numer
XXII/212/2012
Tytuł
w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XVIII/162/2012 Rady Gminy Iława z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw. 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 22424
Data publikacji
2012-09-13 09:17:51
Numer
XXII/211/2012
Tytuł
w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Iława. 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 22425
Data publikacji
2012-09-13 09:11:53
Numer
XXII/210/2012
Tytuł
w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Lasecznie na realizację zadania „Remont świetlicy i biblioteki wiejskiej w Ząbrowie". 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 22426
Data publikacji
2012-09-13 09:08:27
Numer
XXII/209/2012
Tytuł
w sprawie dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy i Miasta Bisztynek. 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 22427
Data publikacji
2012-09-13 08:32:03
Numer
XXII/208/2012
Tytuł
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/133/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iława na 2012 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 22428
Data publikacji
2012-09-13 08:27:48
Numer
XXII/207/2012
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/132/2011 Rady Gminy Iława z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iława na lata 2012 – 2021 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 22429
Data publikacji
2012-07-06 09:54:40
Numer
XXI/206/2012
Tytuł
w sprawie wzniesienia pomnika ( pamiątkowego kamienia z tablicą) w miejscowości Gałdowo, gminie Iława, upamiętniającego mieszkańców Gałdowa w 700 - letnią rocznicę założenia (lokalizacji) wsi Gałdowo.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 22430
Data publikacji
2012-07-06 09:51:30
Numer
XXI/205/2012
Tytuł
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu "Asystent rodziny 2012" dofinansowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 22431
Data publikacji
2012-07-06 09:48:29
Numer
XXI/204/2012
Tytuł
w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XIX/184/2012 Rady Gminy Iława z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczo-specjalistycznej pod nazwą: "Placówka wsparcia dziennego w Rudzienicach" oraz nadania statutu tej placówce.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 22432
Data publikacji
2012-07-06 09:45:03
Numer
XXI/203/2012
Tytuł
w sprawie dokonania zmian w treści uchwały Nr XIX/183/2012 Rady Gminy Iława z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczo-specjalistycznej pod nazwą: "Placówka wsparcia dziennego w Ząbrowie" oraz nadania statutu tej placówce.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 22433
Data publikacji
2012-07-06 09:42:17
Numer
XXI/202/2012
Tytuł
w sprawie trybu udzielenia, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych placówek oświatowych, dla których organem dotującym jest Gmina Iława.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 22434
Data publikacji
2012-07-06 09:39:22
Numer
XXI/201/2012
Tytuł
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Iława publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 22435
Data publikacji
2012-07-06 09:36:52
Numer
XXI/200/2012
Tytuł
w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Iława.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 22436
Data publikacji
2012-07-06 09:31:41
Numer
XXI/199/2012
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 22437
Data publikacji
2012-07-06 09:29:12
Numer
XXI/198/2012
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 22438
Data publikacji
2012-07-06 09:26:45
Numer
XXI/197/2012
Tytuł
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 22439
Data publikacji
2012-07-06 09:23:28
Numer
XXI/196/2012
Tytuł
w sprawie nabycia przez Gminę Iława w drodze kupna, nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 22440
Data publikacji
2012-07-06 09:20:36
Numer
XXI/195/2012
Tytuł
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami będącymi własnością Gminy, w tym w szczególności zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Iława.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji