ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 25421
Data publikacji
2013-03-27 14:25:50
Numer
NR_XXVII_187_13
Tytuł
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 25422
Data publikacji
2013-03-27 14:14:00
Numer
NR_XXVII_186_13
Tytuł
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 25423
Data publikacji
2013-03-27 13:59:21
Numer
NR_XXVII_185_13
Tytuł
w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Dywity
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dywity
Adres
Zobacz
Lp: 25424
Data publikacji
2013-03-27 12:20:12
Numer
XXIX/285/2013
Tytuł
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Iława 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 25425
Data publikacji
2013-03-27 12:15:52
Numer
XXIX/284/2013
Tytuł
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Iława, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 25426
Data publikacji
2013-03-27 12:12:42
Numer
XXIX/283/2013
Tytuł
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 25427
Data publikacji
2013-03-27 11:59:11
Numer
XXIX/280/2013
Tytuł
w sprawie zasad przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia w działalności sportowej. 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 25428
Data publikacji
2013-03-06 12:59:17
Numer
XXIX/444/2013
Tytuł
Uchwała Nr XXIX/444/2013 z dnia 28.02.2013r. w sprawie ustalenia zadasz obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nidzica.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25429
Data publikacji
2013-02-06 09:19:28
Numer
XXVIII/440/2013
Tytuł
Uchwała Nr XXVIII/440/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31.01.2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Nidzicy.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25430
Data publikacji
2013-02-06 08:54:31
Numer
XXVIII/431/2013
Tytuł
Uchwała Nr XXVIII/431/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31.01.2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/405/2012 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Nidzica.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25431
Data publikacji
2013-02-06 08:48:40
Numer
XXVIII/430/2013
Tytuł
Uchwała Nr XXVIII/430/2013 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 31.01.2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nidzica.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25432
Data publikacji
2013-02-01 13:39:09
Numer
XXVIII/273/2013
Tytuł
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko- Orlik 2012". 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 25433
Data publikacji
2013-01-11 09:26:40
Numer
XXVII/265/2012
Tytuł
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iława. 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 25434
Data publikacji
2013-01-09 09:25:13
Numer
XVI/113/12
Tytuł
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 25435
Data publikacji
2013-01-09 09:17:59
Numer
XVI/112/12
Tytuł
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 25436
Data publikacji
2013-01-09 08:55:35
Numer
XVI/109/12
Tytuł
w sprawie podziału Gminy Dubeninki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 25437
Data publikacji
2013-01-04 13:29:32
Numer
XXVII/422/2012
Tytuł
Uchwała Nr XXVII/422/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do handlu obwoźnego i obnośnego oraz określenia przepisów porządkowych obowiązujących podczas jego prowadzenia na terenie stanowiącym własność Gminy Nidzica.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25438
Data publikacji
2013-01-04 12:59:35
Numer
XXVII/413/2012
Tytuł
Uchwała Nr XXVII/413/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nidzica oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 25439
Data publikacji
2012-12-27 10:37:02
Numer
XXVI/261/2012
Tytuł
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zatwierdzenia jej podziału. 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz
Lp: 25440
Data publikacji
2012-12-27 10:34:31
Numer
XXVI/260/2012
Tytuł
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej tytułu wzrostu wartości nieruchomości po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej. 
Nazwa jednostki
Urząd Gminy w Iławie
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji