ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
81 2019-08-14 12:33:44 57 / 2019 W sprawie powołania Komisji do spraw wyłączania materiałów , które utraciły przydatność użytkową, z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz oceny i wydzielenia przeznaczonej do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
82 2019-08-14 12:23:37 56 / 2019 W sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Kętrzynie Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
83 2019-08-14 12:00:21 55 / 2019 W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału 1/2 w nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 133/1 o pow. 0,0800 ha , dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00003933/9, położonej w obrębie Suchawa , gmina Barciany Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
84 2019-08-14 11:56:48 54 / 2019 W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 133/5 o pow.0,0174 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą OL1K/00043191/7, położonej w obrębie nr 6 , miasto Kętrzyn Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Zobacz
85 2019-08-14 11:33:28 104/2019 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu "Wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Piecki", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Gminy Piecki Zobacz
86 2019-08-14 11:10:36 106/2019 w sprawie: powołania komisji przetargowej Urząd Gminy Piecki Zobacz
87 2019-08-13 14:41:57 85/2019 w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków pieniężnych i depozytów w kasie, kasy fiskalnej oraz druków ścisłego zarachowania według stanu na dzień 19 czerwca 2019 r. Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
88 2019-08-13 14:41:56 63/2019 w sprawie przeznaczenia nieruchomości na sprzedaż. Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
89 2019-08-13 14:41:56 86/2019 w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków pieniężnych i depozytów w kasie, kasy fiskalnej oraz druków ścisłego zarachowania według stanu na dzień 19 czerwca 2019 r. Urząd Gminy w Barcianach Zobacz
90 2019-08-13 08:16:19 17/2019 w sprawie: powołania komisji w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach Zobacz
91 2019-08-12 13:14:38 XIII/78/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/354/2018 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Dobrym Mieście, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia z tych opłat. Urząd Miejski w Dobrym Mieście Zobacz
92 2019-08-12 13:13:19 XIII/77/2019 w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej. Urząd Miejski w Dobrym Mieście Zobacz
93 2019-08-12 13:11:09 XIII/76/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. Urząd Miejski w Dobrym Mieście Zobacz
94 2019-08-12 12:06:32 15.1/2019 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach Zobacz
95 2019-08-12 12:02:53 15/2019 w sprawie: przyjęcia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieckach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach Zobacz
96 2019-08-12 12:02:50 13/2019 w sprawie: ustalenia stawek za 1 km przebiegu pojazdu nie stanowiącego własności pracodawcy użytego do odbycia jazdy lokalnej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach Zobacz
97 2019-08-12 12:02:47 12/2019 w sprawie: powołania Zespołu do rozstrzygnięcia konkursu plastycznego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach Zobacz
98 2019-08-12 12:02:43 11/2019 w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2023 i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach Zobacz
99 2019-08-12 11:23:44 301/2019 Zarządzenie nr 301/2019 Burmistrza Nidzicy z dnia 12 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia Urząd Miejski w Nidzicy Zobacz
100 2019-08-12 08:53:08 XII/62/2019 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiących własność Gminy Łukta. Urząd Gminy Łukta Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu