ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 25361
Data publikacji
2016-03-01 13:20:12
Numer
XX/142/2016
Tytuł
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Dobre Miasto w rejonie ulicy Łużyckiej i linii kolejowej relacji Gutkowo - Braniewo.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 25362
Data publikacji
2016-03-01 13:19:50
Numer
XX/141/2016
Tytuł
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Dobre Miasto w rejonie wsi Cerkiewnik, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/212/04 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 30 września 2004 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 25363
Data publikacji
2016-03-01 13:18:12
Numer
XI/83/16
Tytuł
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Dubeninki na 2016 rok
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 25364
Data publikacji
2016-03-01 13:17:50
Numer
XX/140/2016
Tytuł
w sprawie "Głównych obszarów inwestycyjnych Gminy Dobre Miasto na lata 2016 - 2020".
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 25365
Data publikacji
2016-03-01 13:17:36
Numer
XX/139/2016
Tytuł
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie wojewódzkiej jednostki budżetowej powołanej pn. Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 25366
Data publikacji
2016-03-01 13:17:12
Numer
XX/138/2016
Tytuł
w sprawie wprowadzenia, określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad poboru.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 25367
Data publikacji
2016-03-01 13:16:05
Numer
XX/137/2016
Tytuł
w sprawie zwolnienia, w ramach pomocy de minimis, od podatku od nieruchomości budynków nabytych po 31.12.2015 r.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 25368
Data publikacji
2016-03-01 13:15:40
Numer
XX/136/2016
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Dobrym Mieście
Adres
Zobacz
Lp: 25369
Data publikacji
2016-03-01 13:12:43
Numer
XI/82/16
Tytuł
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr VIII/52/15 Rady Gminy Dubeninki z dnia 30 września 2015 r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 25370
Data publikacji
2016-03-01 13:07:08
Numer
XI/81/16
Tytuł
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 25371
Data publikacji
2016-03-01 13:02:39
Numer
XI/80/16
Tytuł
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dubeninki w 2016 roku
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 25372
Data publikacji
2016-03-01 12:57:26
Numer
XI/79/16
Tytuł
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dubeninki do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 25373
Data publikacji
2016-03-01 12:52:39
Numer
XI/78/16
Tytuł
w sprawie zmian w budżecie gminy Dubeninki na 2016 r
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 25374
Data publikacji
2016-03-01 12:47:13
Numer
XI/77/16
Tytuł
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2016-2023
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 25375
Data publikacji
2016-03-01 12:41:56
Numer
XI/76/16
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr X/72/15 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dubeninki na 2016 r.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 25376
Data publikacji
2016-03-01 12:37:24
Numer
XI/75/16
Tytuł
w sprawie zmiany uchwały Nr X/71/15 Rady Gminy Dubeninki z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dubeninki na lata 2016-2023
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 25377
Data publikacji
2016-03-01 12:22:10
Numer
18/2016
Tytuł
W sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Piecki w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji kultury, sztuki i tradycji regionalnych oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony osób przebywających na wodach i terenach przywodnych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 25378
Data publikacji
2016-03-01 12:17:01
Numer
17/2016
Tytuł
W sprawie określenia zasad zagospodarowania drewna pozyskanego z nieruchomości będących własnością Gminy Piecki.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Piecki
Adres
Zobacz
Lp: 25379
Data publikacji
2016-03-01 11:31:21
Numer
Zarządzenie 111/2016
Tytuł
w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Dubeninki.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Dubeninki
Adres
Zobacz
Lp: 25380
Data publikacji
2016-02-29 19:40:39
Numer
22/2016
Tytuł
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wydminy.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji