ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 28161
Data publikacji
2008-09-01 11:41:19
Numer
XXXVII/367/2005
Tytuł
XXXVII/367/2005 z dnia 30.05.2005 <br> W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Gminy Nidzica oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 28162
Data publikacji
2008-09-01 10:24:33
Numer
XXXIII/352/2005
Tytuł
XXXIII/352/2005 z dnia 31.03.2005 <br> W sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 28163
Data publikacji
2008-09-01 09:23:11
Numer
XXXIII/346/2005
Tytuł
XXXIII/346/2005 z dnia 31.03.2005 <br> Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXXII/341/05 z dnia 3 marca 2005r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą: Zakład Gospodarki Budynkami i Terenami Gminnymi i nadania mu statutu
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 28164
Data publikacji
2008-09-01 09:12:09
Numer
XXXII/344/2005
Tytuł
XXXII/344/2005 z dnia 03.03.2005 <br> W sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 28165
Data publikacji
2008-09-01 09:01:36
Numer
XXXII/341/2005
Tytuł
XXXII/341/2005 z dnia 03.03.2005 <br> W sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą: „Zakład Gospodarki Budynkami i Terenami Gminnymi” i nadania mu statutu
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 28166
Data publikacji
2008-09-01 08:20:59
Numer
XXXI/336/2005
Tytuł
XXXI/336/2005 z dnia 24.02.2005 <br> W sprawie zmiany i nadania nazwy ulicy w m. Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 28167
Data publikacji
2008-08-29 10:22:31
Numer
XXIX/327/2005
Tytuł
XXIX/327/2005 z dnia 27.01.2005 <br> W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 53/V/94 Rady Miejskiej z dnia 23 listopada 1994 roku w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych na terenie gminy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 28168
Data publikacji
2008-08-29 08:37:54
Numer
XLV/454/06
Tytuł
XLV/454/06 z dnia 26.01.2006 <br> W sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 28169
Data publikacji
2008-08-28 15:16:06
Numer
XLVIII/468/2006
Tytuł
XLVIII/468/2006 z dnia 30.03.2006 <br> W sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania”
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 28170
Data publikacji
2008-08-28 14:45:58
Numer
XLVIII/478/2006
Tytuł
XLVIII/478/2006 z dnia 30.03.2006 <br> W sprawie zmiany i nadania nazwy ulicy w mieście Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 28171
Data publikacji
2008-08-28 12:57:11
Numer
LI/503/2006
Tytuł
LI/503/2006 z dnia 29.06.2006 <br> W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Nidzica oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 28172
Data publikacji
2008-08-28 12:54:47
Numer
LI/504/2006
Tytuł
LI/504/2006 z dnia 29.06.2006 <br> W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/179/03 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 18 grudnia 2003r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 28173
Data publikacji
2008-08-28 11:13:42
Numer
LI/529/2006
Tytuł
LI/529/2006 z dnia 29.06.2006 <br> W sprawie zmiany Statutu Gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 28174
Data publikacji
2008-08-28 10:12:38
Numer
LII/534/2006
Tytuł
LII/534/2006 z dnia 31.08.2006 <br> W sprawie zatwierdzenia regulaminu czystości i porządku na terenie miasta i gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 28175
Data publikacji
2008-08-28 08:03:32
Numer
LIV/563/2006
Tytuł
LIV/563/2006 z dnia 26.10.2006 <br> W sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 28176
Data publikacji
2008-08-28 07:57:14
Numer
LIV/564/2006
Tytuł
LIV/564/2006 z dnia 26.10.2006 <br> W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/244/2004 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 03.06.2004 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 28177
Data publikacji
2008-08-27 15:06:25
Numer
LIV/567/06
Tytuł
LIV/567/06 z dnia 26.10.2006 <br> W sprawie stawek podatku od nieruchomości
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 28178
Data publikacji
2008-08-27 14:43:47
Numer
LIV/570/2006
Tytuł
LIV/570/2006 z dnia 26.10.2006 <br> W sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 28179
Data publikacji
2008-08-27 14:08:17
Numer
LIV/579/2006
Tytuł
LIV/579/2006 z dnia 26.10.2006 <br> W sprawie zmiany Statutu Gminy Nidzica
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 28180
Data publikacji
2008-08-27 13:55:23
Numer
LIV/580/2006
Tytuł
LIV/580/2006 z dnia 26.10.2006 <br> W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji