ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp: 101
Data publikacji
2021-10-18 09:15:49
Numer
101/682/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Rekreacyjnej w Mszanowie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 102
Data publikacji
2021-10-18 09:12:44
Numer
101/681/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 181055N Bratian - Mszanowo
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 103
Data publikacji
2021-10-18 09:10:22
Numer
101/680/2021
Tytuł
w sprawie powołania Komisji Zdrowotnej w celu racjonalnego i jawnego gospodarowania Funduszem Zdrowotnym przeznaczonym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowomiejski
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 104
Data publikacji
2021-10-18 09:08:08
Numer
101/679/2021
Tytuł
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie robót budowlanych na zadaniu Przebudowa przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 105
Data publikacji
2021-10-18 09:05:12
Numer
101/678/2021
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego i ich przechowywanie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 106
Data publikacji
2021-10-18 09:03:11
Numer
101/677/2021
Tytuł
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w sprawie ustalenia na 2022 rok wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 107
Data publikacji
2021-10-18 09:00:31
Numer
101/676/2021
Tytuł
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi nr 1357C Mokre – Kłódka poprzez wyłączenie jej z użytkowania
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 108
Data publikacji
2021-10-18 08:58:11
Numer
101/675/2021
Tytuł
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru technicznego zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1252N Mroczenko – Montowo na odcinku od km 4+610 do km 5+530”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 109
Data publikacji
2021-10-18 08:55:46
Numer
101/674/2021
Tytuł
w sprawie likwidacji środka trwałego o nazwie „Chodnik w miejscowości Szwarcenowo”
Nazwa jednostki
Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim
Adres
Zobacz
Lp: 110
Data publikacji
2021-10-15 13:57:12
Numer
97/2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 97/2021 Wójta Gminy Wydminy z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Wydminy
Adres
Zobacz
Lp: 111
Data publikacji
2021-10-15 11:26:16
Numer
1117/2021
Tytuł
ZARZĄDZENIE NR 1117/2021 BURMISTRZA NIDZICY z dnia 14 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie w Urzędzie Miejskim w Nidzicy: procedur kontroli finansowej, instrukcji gospodarki kasowej i drukami ścisłego zarachowania, instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz procedur postępowania przy udzielaniu ulg podatkowych i niepodatkowych, za wyjątkiem ulg w zakresie należności cywilnoprawnych
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Nidzicy
Adres
Zobacz
Lp: 112
Data publikacji
2021-10-15 09:30:41
Numer
0050.75.2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.75.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 21 września 2021 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego należących do Gminy Małdyty.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 113
Data publikacji
2021-10-15 09:24:48
Numer
0050.72.2021
Tytuł
Zarządzenie Nr 0050.72.2021 Wójta Gminy Małdyty z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji z wykonania za I półrocze 2021 roku budżetu Gminy Małdyty oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 114
Data publikacji
2021-10-15 08:53:59
Numer
V/37/19
Tytuł
Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 115
Data publikacji
2021-10-15 08:50:33
Numer
V/36/19
Tytuł
Uchwała Nr V/36/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych Gminy Małdyty oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 116
Data publikacji
2021-10-15 08:47:15
Numer
V/35/19
Tytuł
Uchwała Nr V/35/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Małdyty oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 117
Data publikacji
2021-10-15 08:44:18
Numer
V/34/19
Tytuł
Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Gminnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 118
Data publikacji
2021-10-15 08:37:43
Numer
IV/33/19
Tytuł
Uchwała Nr IV/33/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Małdytach.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 119
Data publikacji
2021-10-15 08:34:48
Numer
IV/32/19
Tytuł
Uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz
Lp: 120
Data publikacji
2021-10-15 08:31:29
Numer
IV/30/19
Tytuł
Uchwała Nr IV/30/19 Rady Gminy Małdyty z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Małdyty na 2019 rok.
Nazwa jednostki
Urząd Gminy Małdyty
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji